Return to Club werking

Zaalreglement

ZAALAFSPRAKEN  INTERN  SHUTTLE

Gemeentelijke sporthal  Mariaburg –  Annadreef  7 , Brasschaat 2930

De heren maken gebruik van de eerste doucheruimte en de dames de tweede. De zaal enkel betreden met
indoor sportschoenen.

Het opstellen en afbreken van de velden : iedereen kan dit en we helpen elkaar ! Je begint met opstellen met de
mensen die eerst aanwezig zijn.
De volgende die binnen komen stellen de volgende velden op. Bij het verlaten overleg je even of er al velden
kunnen afgebroken worden.
Spelers die bezig zijn schuiven dan spontaan door naar een van de drie middelste velden.

Draag zorg voor de pluimen, u aangeboden door de club. Heb je géén of is er een probleem met uw racket, leen
er dan een uit de Shuttlemobiel. De laatste spelers sluiten de S-mobiel en rollen hem op zijn plaats.

Om 22.00 uur worden alle spelletjes gestopt. Waarna we nog 25 minuten hebben om in te pakken en te douchen.
De laatste doet het licht uit en de deur op slot.

De sleutel in de brievenbus van Nadine op het terrein van de sportzaal, Molenveld 10. Tenzij anders is afgesproken.
Dringende problemen? Bel iemand van het bestuur.
Luc: 0498.693979, Jef: 0477.131557, Nadine: 0497.236939, Jeanine: 0485609675.

We Houden ons verder zoveel mogelijk aan het reglement van de gemeente.

VOOR ONS BELANGRIJKSTE GREEP SAMENGEVAT UIT HET REGLEMENT VAN DE GEMEENTE :

Art. 4 Deelnemers mogen enkel de sportvloer betreden met ter plaatse omgewisseld sportschoeisel dat geen schade veroorzaakt aan de sportvloer, volledig ontdaan is van onzuiverheden, (resten van buitenterreinen,…) geen noppen heeft, en waarvan de zool geen verkleuringsstrepen nalaat op de sportvloer.
Art. 5
De sportbeoefenaars mogen uitsluitend het materiaal gebruiken dat bestemd is tot beoefening van hun sporttak.
Zij staan zelf in voor de opstelling en de verwijdering ervan, onder toezicht of eventueel met hulp van de verantwoordelijke van de sporthal.
Art. 12
De gebruikers van de kleedkamers nemen alle voorzorgsmaatregelen om diefstallen en beschadigingen te voorkomen.
Art. 13
Bij gebruik van de kleedkamers en douches zullen de deuren dichtgehouden worden.
Art. 14
Het is verboden aan personen van verschillend geslacht zich gelijktijdig in dezelfde kleedkamers  of douches op te houden.
Art. 15
De kleedkamers en douches dienen ontruimd te zijn uiterlijk 25 minuten na het einde van de training, wedstrijd, demonstratie, enz.
Art. 19
Voorwerpen die de toiletten kunnen bevuilen of beschadigen of de aflopen kunnen verstoppen,  mogen niet gebruikt, weggeworpen of achtergelaten worden.
Art. 22
Het roken is verboden in de gemeentelijke scholen, sporthallen, turnhal en aanhorigheden. Roken op het domein van de school is niet toegestaan (speelplaats, parking, e.a.)
Art. 23
Het is tevens verboden in de sporthallen en turnhal drukwerken te verspreiden of om het even welke publiciteit te maken, tenzij na voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen. Het clubblad maakt hierop een uitzondering. Publiciteit die eigen is aan de uitrusting van de sportbeoefening wordt evenwel geduld.
Art. 24
Het is verboden fietsen, rijwielen met hulpmotor of andere voertuigen achter te laten, elders dan op plaatsen nabij het gebouw, die daarvoor aangewezen worden door het gemeentebestuur.
Art. 25 §1-
Door welke handeling ook de orde, rust of veiligheid te verstoren of de normale functie en het
normale verloop van trainingen, wedstrijden, demonstraties, enz. in de sporthal te hinderen.
§2- Het is verplicht in de sporthallen, turnhal en aanhorigheden: – na elk gebruik de ruimten in ordelijke toestand achter te laten;- verloren voorwerpen te verzamelen en te overhandigen aan de verhuurder / verantwoordelijke van de sporthallen en turnhal;- papier en afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.

HET VOLLEDIGE REGLEMENT VAN DE GEMEENTE BRASSCHAAT  :

 

Bron :       http://www.brasschaat.be/vrijetijd.

GEMEENTELIJKE SPORTHALLEN EN TURNHAL POLITIEREGLEMENT
Vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van 02-07-2009.
toegang
Art. 1 Niemand heeft toegang tot de speelvelden, judozaal en kleedkamers van de gemeentelijke sporthallen in de wijken Centrum, Mariaburg en Maria-ter-Heide en van de turnhal in de wijk Driehoek en mag zich aldaar ophouden, uitgezonderd:
a) de gebruikers die de vastgestelde retributie betalen, gedurende de tijdsduur waarvoor deze retributie geldt;
b) de toeschouwers bij de vergunde sportwedstrijden, uitsluitend in verband met het innemen of ontruimen van plaatsen op de tribune of achter de afsluiting;
c) personen van overheidswege belast met bijzonder toezicht en degenen die een opdracht vervullen vanwege het gemeentebestuur, steeds binnen de perken van hun bevoegdheid;
d) personen in het bezit van een bijzondere machtiging vanwege het gemeentebestuur.
Art. 2 De toegang tot de sporthallen en de turnhal en het zich aldaar ophouden is verboden aan personen die tekenen van dronkenschap vertonen en die niet in staat zijn hun daden te beheersen wegens gebruik van verdovende of bewustzijnsverruimende middelen, of die door wangedrag de orde, rust en/of veiligheid in het gedrang brengen.
Deze personen kunnen onmiddellijk uit het gebouw verwijderd worden, zonder dat zij rechten kunnen laten gelden op terugbetaling van reeds geïnde retributies of toegangsprijzen.
speelveld en materiaal
Art. 3 Deelnemers aan trainingen, wedstrijden, demonstraties, … mogen alleen het aan hen toegewezen speelveld gebruiken tijdens de hun voorbehouden uren. Personen, die niet betrokken zijn bij deze trainingen, wedstrijden, demonstraties, …, mogen onder geen beding het speelveld betreden.
Art. 4 Deelnemers aan trainingen, wedstrijden, demonstraties, … mogen enkel de sportvloer betreden met ter plaatse omgewisseld sportschoeisel dat geen schade veroorzaakt aan de sport-vloer, volledig ontdaan is van onzuiverheden, (resten van buitenterreinen, …) geen noppen heeft, en waarvan de zool geen verkleuringsstrepen nalaat op de sportvloer.
Het is verboden de tatamivloer in de judozaal, de olympische vloer, tumblingbaan en trampolines in de turnhal, met schoeisel te betreden. Deze mogen enkel blootsvoets of op kousen betreden worden.
Art. 5 De sportbeoefenaars mogen uitsluitend het materiaal gebruiken dat bestemd is tot beoefe-ning van hun sporttak. Zij staan zelf in voor de opstelling en de verwijdering ervan, onder toezicht of eventueel met hulp van de verantwoordelijke van de sporthal. In de sporthallen, turnhal en aan-horigheden mag geen gebruik gemaakt worden van scherpe voorwerpen die de matten en/of vloeren zouden kunnen beschadigen.
tribunes | staanplaatsen
Art. 6 Aan de toeschouwers die hebben plaatsgenomen op de tribunes, is het verboden op de zitbanken te liggen of er hun voeten op te plaatsen.
Art. 7 Op de trappen, in de gangen en doorgangen van de tribunes is het verboden te zitten, te blijven staan of op om het even welke wijze, de doorgang te belemmeren.
Art. 8 De toeschouwers op de staanplaatsen moeten achter de afsluitingen blijven en het is hun verboden op de afsluitingen te klimmen, erop te zitten of erop te staan.
Art. 9 Het gebruik van de tribune is gratis en de gebruikers moeten hun medewerking verlenen aan de verantwoordelijke van sporthal Centrum om de tribune gebruiksklaar te maken.
Laatstgenoemde zorgt voor het uitschuiven en vastzetten van de tribune, het plaatsen van de zijbeugels, en de algehele veiligheidscontrole. De verantwoordelijke(n) van de gebruikers zal (zullen) de nodige klapstoelen recht zetten en zich ervan gewissen dat de leuningen naar beneden geplaatst worden, zodat de stoelen vast staan. Dit moet ook gecontroleerd worden door de verant-woordelijke van sporthal Centrum. Na gebruik moeten de gebruikers ook hulp verlenen bij het op-bergen van de tribune.
Art. 10 De tribune mag enkel aangevraagd worden voor gebruik bij grote manifestaties, belangrijke competitiewedstrijden en/of bekerwedstrijden wanneer er minimaal 100 bezoekers verwacht worden.
kleedkamers – douches
Art. 11 De gebruikers mogen uitsluitend die kleedkamers en douches gebruiken die hun zijn toegewezen door de verhuurder / verantwoordelijke van de sporthallen en turnhal. Ook gebruikers van de judozaal zijn verplicht om de kleedkamers te gebruiken en moeten zich op slippers naar de judozaal begeven.
Art. 12 De gebruikers van de kleedkamers nemen alle voorzorgsmaatregelen om diefstallen en beschadigingen te voorkomen. Ballen worden enkel toegelaten in de kleedkamers in een sportzak of ballennet.
Art. 13 Bij gebruik van de kleedkamers en douches zullen de deuren dichtgehouden worden. Het is verboden er te zingen, te roepen of onbetamelijke gebaren of daden te stellen.
Art. 14 Het is verboden aan personen van verschillend geslacht zich gelijktijdig in dezelfde kleed-kamers of douches op te houden.
Art. 15 De kleedkamers en douches dienen ontruimd te zijn uiterlijk 25 minuten na het einde van de training, wedstrijd, demonstratie, enz.
cafetaria
Art. 16 Het gedrag, de houding en de kledij van de aanwezigen in de cafetaria dient steeds behoorlijk te zijn.
Art. 17 Het is verboden de doorgang op de trappen en in de gangen naar de cafetaria te belem-meren, door zich onnodig op die plaatsen op te houden.
Art. 18 Uitsluitend de uitbater of concessiehouder, aangewezen door het gemeentebestuur, is gemachtigd om in de cafetaria dranken en eetwaren te verkopen overeenkomstig de vigerende uitbatings -of concessievoorwaarden. De aldus verkochte dranken en eetwaren mogen niet buiten de cafetaria verbruikt worden
toiletten
Art. 19 Voorwerpen die de toiletten kunnen bevuilen of beschadigen of de aflopen kunnen verstoppen, mogen niet gebruikt, weggeworpen of achtergelaten worden.
de lift
Art. 20 De lift mag slechts gebruikt worden door personen met een handicap en hun begeleider(s), senioren, zwangere vrouwen en mensen die minder mobiel zijn. De gebruikers dienen de nodige voorzichtigheid in acht te nemen om mogelijke ongevallen te voorkomen.
beschadiging – diefstal
Art. 21 De bezoekers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Zij dienen alle voorzorgsmaatregelen te nemen om diefstal en beschadigingen van en aan hun eigen goederen te voorkomen.
roken
Art. 22 Het roken is verboden in de gemeentelijke scholen, sporthallen, turnhal en aanhorigheden.
Roken op het domein van de school is niet toegestaan (speelplaats, parking, e.a.)
Bij overtreding van deze clausule zal aan de gebruikers met onmiddellijke ingang en voor een bepaalde periode geen toegang meer worden verleend tot de gemeentelijke gebouwen.
Op de plaatsen waar het toegelaten is te roken dienen de peukjes in de daartoe bestemde asbakken geworpen te worden.
leurders | affiches | publiciteit
Art. 23 Zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen is het aan leurders en verkopers van om het even welke voorwerpen, dranken of eetwaren verboden om hun bedrijvigheid uit te oefenen binnen het gebouw. Het is tevens verboden in de sporthallen en turnhal drukwerken te verspreiden of om het even welke publiciteit te maken, tenzij na voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen. Het clubblad maakt hierop een uitzondering. Publiciteit die eigen is aan de uitrusting van de sportbeoefening wordt evenwel geduld.
voertuigen en rijtuigen
Art. 24 Het is verboden fietsen, rijwielen met hulpmotor of andere voertuigen achter te laten, elders dan op plaatsen nabij het gebouw, die daarvoor aangewezen worden door het gemeentebestuur.
Bij de stalling dienen de nodige voorzorgsmaatregelen genomen te worden om diefstal en beschadiging te voorkomen.
algemene ordemaatregelen
Art. 25
§1- Het is verboden in de sporthallen, turnhal en aanhorigheden:
– onbetamelijke handelingen of daden te stellen;
– gebruik te maken van audio- en videosystemen en apparatuur, behalve wanneer het gebruik ervan noodzakelijk is voor de sportbeoefening;
– door welke handeling ook de orde, rust of veiligheid te verstoren of de normale functie en het normale verloop van trainingen, wedstrijden, demonstraties, enz. in de sporthal te hinderen;
– gevaarlijke voorwerpen in de sportzaal binnen te brengen, zoals drank in glazen flessen, drinkbekers in glas en andere voorwerpen die oorzaak kunnen zijn van ernstige kwetsuren;
– met om het even welke voorwerpen, vreemd aan de beoefende sport, te werpen of te slaan of om het even welke tuigen te laten ontploffen of knallen;
– dieren binnen te brengen;
– te roken;
– dranken en eetwaren te verbruiken, uitgezonderd in de cafetaria.
§2- Het is verplicht in de sporthallen, turnhal en aanhorigheden:
– na elk gebruik de ruimten in ordelijke toestand achter te laten;
– verloren voorwerpen te verzamelen en te overhandigen aan de verhuurder / verantwoordelijke van de sporthallen en turnhal;
– papier en afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
schorsing van gebruik
Art. 26 Wanneer een training, wedstrijd, demonstratie, enz. geschorst of vroegtijdig beëindigd wordt, zullen de spelers en/of deelnemers zich aanstonds naar de kleedkamers begeven. Aan de spelers, deelnemers en toeschouwers kan bevel gegeven worden onmiddellijk de sporthal, turnhal en aanhorigheden te verlaten.
toezicht
Art. 27 De verhuurder / verantwoordelijke van de sporthallen en turnhal heeft op elk moment het recht toezicht uit te oefenen in alle lokalen en aanhorigheden van de sporthallen en turnhal. Hij heeft het recht de personen die zich onbetamelijk gedragen of die zijn bevelen niet opvolgen, te verwijderen of te doen verwijderen. Een toegangsverbod voor een bepaalde periode kan door het college van burgemeester en schepenen worden opgelegd en zo nodig kan worden overgegaan tot een definitieve uitsluiting.
strafbepaling
Art. 28 Behoudens de strafbepalingen, opgenomen in andere wetten, besluiten en reglementen, zullen inbreuken op onderhavig politiereglement met politiestraffen beteugeld worden.
slotbepaling
Art. 29 Vanaf de inwerkingtreding van onderhavig reglement, houdt het politiereglement inzake het gebruik van de gemeentelijke sporthallen en turnhal, goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 6 september 1984 op uitwerking te hebben.

GEMEENTELIJKE TURNZALEN REGLEMENT INWENDIG BESTUUR
( Vastgesteld door de gemeenteraad van Brasschaat in zitting van 02/07/2009)
Openings- en gebruikerstijden
Art. 1 De turnzalen van de gemeentelijke onderwijsinstituten zijn bij voorrang bestemd voor het beoefenen van activiteiten in schoolverband en/of naschoolse activiteiten.
De gemeentelijke turnzalen zijn gesloten tijdens de schoolvakanties en de vrije dagen in het onderwijs zoals deze door de bevoegde minister worden vastgesteld.
Sportclubs, verenigingen, (onderwijs)instellingen en privé-personen, kortweg de gebruikers, kunnen na machtiging door het college van burgemeester en schepenen en tegen betaling van de geldende retributie, slechts gebruik maken van de turnzalen en aanhorigheden tijdens de dagen en/of uren waarop geen schoolse en/of naschoolse activiteiten plaatshebben.
Tijdens sluitingsdagen en vakanties mogen de turnzalen ter beschikking gesteld worden wanneer alle betrokken partijen geen bezwaren hebben.
Art. 2 De turnzalen in de onderwijsgebouwen van het Gemeentelijk Instituut Brasschaat (GIB) in de wijk Centrum en van het Gemeentelijk Instituut voor lager onderwijs (Gilo Kaart) in de wijk Kaart worden 15 minuten vóór het door de gebruikers aangevraagde aanvangsuur door de conciërge geopend.
Als de conciërge niet aanwezig is, zal de verantwoordelijke van de gebruikers zelf de sleutels vooraf bij de conciërge ophalen en na het gebruik terugbezorgen. De verantwoor-delijke van de gebruikers zal zelf instaan voor het openen en sluiten van de toegangsdeuren van de turnzaal en de kleedkamers. De turnzaal van het Gemeentelijk Instituut voor basis-onderwijs in de wijk Maria-ter-Heide (Gibo Maria-ter-Heide) wordt geopend en gesloten door de gebruikers. Hiervoor moet men vooraf afspraken maken met de directie.
Art. 3 De gebruikers moeten de hun toegestane gebruiksduur strikt respecteren. Het opstel-len en het verwijderen door de gebruikers van de nodige toestellen en installaties is in deze gebruiksduur inbegrepen. De gebruikers hebben geen enkel recht op enige verlenging van de gebruiksduur, om welke reden ook.
Art. 4 De deelnemers aan de trainingen, wedstrijden, demonstraties, … moeten zich omkleden in de aan hen toegewezen kleedkamer(s). Na trainingen, wedstrijden, demonstraties, … begeven zij zich onmiddellijk naar de kleedkamers en douches zodat deze ontruimd zijn uiterlijk 25 minuten na het einde van de training of wedstrijd.
aanvraagprocedure
Art. 5 De toezegging door het gemeentebestuur aan de gebruikers voor het gebruik van de turnzalen geldt maximum voor één schooljaar. Ieder jaar moet het nodige officiële aanvraag-formulier voor het gebruik vóór 15 april toekomen bij de gemeentelijke sportdienst.
De wederaanvraag verschaft aan de gebruikers niet automatisch enig recht op het gebruik, noch op de handhaving van de bestaande uurregeling.
Het gemeentebestuur behoudt het recht ieder jaar een andere regeling toe te passen, met het oog op het praktisch en economisch gebruik van de turnzalen; tevens kan het gemeente-bestuur aan het gebruik bepaalde voorwaarden verbinden, ondermeer het voorleggen van een geldige onderschreven verzekeringspolis.
Art. 6 Alle aanvragen om gebruik te mogen maken van de turnzalen moeten schriftelijk inge-diend worden.
betalingen
Art. 7 De retributietarieven vastgesteld door de gemeenteraad, gelden onverminderd; er is geen afwijking mogelijk. In dit bedrag zijn de kosten begrepen van verlichting, verwarming en waterverbruik. De verschuldigde sommen zullen vooraf in bewaring moeten worden gegeven overeenkomstig de bepalingen van het retributiereglement, vastgesteld door de gemeente-raad en waarvan niet kan worden afgeweken.
Art. 8 De betalingen kunnen gebeuren door overschrijving op het rekeningnummer van het gemeentebestuur van en te Brasschaat.
Art. 9 Bij het niet-tijdig in bewaring geven van de verschuldigde gelden, kan de machtiging tot gebruik worden ingetrokken.
Art. 10 De gebruikers zijn gehouden tot betaling van alle taksen, belastingen, auteurs-rechten en dergelijke die drukken op de door hen georganiseerde activiteiten.
machtiging tot gebruik
Art. 11 De terbeschikkingstelling van de turnzalen omvat het gebruik van de eigenlijke zaal, het gebruik van de kleedkamers en douches en van de beschikbare sportuitrusting. Dit alles echter slechts voor zoveel en zolang als nodig in verband met de toegestane sport- en andere activiteiten. Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om nopens dit alles te oordelen en beslissingen te treffen.
vereiste documenten gebruik turnzalen en aanhorigheden
Art. 12 De directies en de conciërges van de scholen en de verantwoordelijke van de gemeentelijke sportdienst zullen uitsluitend die gebruikers toelaten die een geldig bewijs of kwijting voorleggen van het in bewaring geven van de verschuldigde retributie, samen met een behoorlijk ondertekende verklaring, dat er kennis is genomen van het politiereglement op het gebruik van de turnzalen, het reglement van inwendig bestuur en het retributie-reglement en waarin tevens de verbintenis wordt aangegaan deze reglementen stipt na te leven.
wijziging | opzegging machtiging
Art. 13 Het college van burgemeester en schepenen kan op elk moment de verleende machtiging betreffende het gebruik en/of de terbeschikkingstelling van de turnzalen en/of aanhorigheden wijzigen of intrekken. Uitgezonderd ingeval van overmacht, zal hieromtrent vooraf overleg worden gepleegd met de gebruikers. Wijziging of intrekking van de machti-ging kan geen aanleiding geven tot betaling van enige vergoeding door het gemeente-bestuur.
Art. 14 Aan het college van burgemeester en schepenen, de directie, de conciërge en aan de gemeentelijke sportdienst moet onverwijld mededeling gegeven worden van om het even welke wijziging aan het uurrooster, het niet gebruiken van de zaal, het staken van de activi-teiten en zo meer. De titularis van de voorafgaande machtiging blijft behouden tot betaling van de retributie overeenkomstig het terzake geldende retributiereglement.
verder verhuren
Art. 15 Gebruikers van de turnzalen mogen de hun toegewezen ruimte en gebruiksduur nooit geheel of gedeeltelijk verder verhuren of overdragen aan (een) andere gebruiker(s).
privé-lessen
Art. 16 Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van het college van burgemees-ter en schepenen, is het buiten het verenigings- en/of schoolverband niet toegestaan onder-richt te geven inzake sportbeoefening.
materiaal
Art. 17 Het opstellen en verwijderen van het uit de turnzalen ter beschikking gesteld sport-materiaal gebeurt door de gebruikers. Dit moet gebeuren in de loop van de toegestane gebruiksduur. De toestellen moeten weggeborgen worden op de hiervoor aangewezen plaatsen en dit met alle voorzichtigheid om beschadigingen aan de sporttoestellen en sport-vloer te voorkomen.
Art. 18 Het aanbrengen door de gebruikers in de zaal van bijkomend materiaal, van welke aard ook, is slechts geoorloofd na voorafgaande machtiging van het college van burge-meester en schepenen. Het plaatsen geschiedt op eigen risico van de gebruikers, zonder dat de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur of van zijn aangestelden kan worden ingeroepen.
Art. 19 Ook voor het gebruik van een geluidsinstallatie, niet noodzakelijk voor de sportbe-oefening, is een voorafgaande machtiging vereist, die slechts kan worden verleend door het college van burgemeester en schepenen.
eerste hulp
Art. 20 De gebruikers moeten zelf instaan voor het materiaal voor eerste hulp.
verantwoordelijke van de gebruikers – Begeleider
Art. 21 De besturen van de gebruikers zullen de gepaste maatregelen nemen, opdat de leden of leerlingen tijdens hun aanwezigheid in de turnzalen en aanhorigheden zich steeds behoorlijk gedragen. Zij zullen er tevens voor zorgen dat hun leden of leerlingen steeds begeleid worden door een verantwoordelijke afgevaardigde. Geen toegang wordt verleend aan groepen waarbij geen door de gebruiker aangewezen verantwoordelijke leider of leerkracht aanwezig is.
Art. 22 De verantwoordelijke van de gebruikers staat in voor een ordelijk verloop van het plaatsen en wegbergen van de toestellen en controleert het schoeisel van de leden van zijn ploeg en, ingeval van wedstrijden, ook die van de tegenstrever.
Deelnemers aan trainingen en wedstrijden mogen enkel de sportvloer betreden met ter plaatse omgewisseld sportschoeisel dat geen schade veroorzaakt aan de sportvloer, vol-ledig ontdaan is van onzuiverheden, (resten van buitenterreinen, …) geen noppen heeft, en waarvan de zool geen verkleuringsstrepen nalaat op de sportvloer.
De gebruikte ruimten moeten in ordelijke toestand achtergelaten worden.
De nodige zakken voor PMD en restafval moeten door de gebruikers zelf aangekocht worden en na het gebruik verwijderd worden. Enkel PMD en restafvalzakken van de gemeente Brasschaat mogen gedeponeerd worden naast de afvalbakken van de school.
De verantwoordelijke van de gebruikers zal het algemeen rookverbod op het domein van de school doen naleven en optreden tegen onbetamelijk gedrag en onzedige kledij.
Art. 23 Uit de turnzalen worden op initiatief van de verantwoordelijke van de gebruikers geweerd:
– personen die aanstoot geven, de orde verstoren en/of de veiligheid van zichzelf en/of de anderen in gevaar brengen;
– personen, die handelen in strijd met de verleende gebruiksmachtiging en/of die de aanwijzingen niet opvolgen;
– personen, kennelijk onder invloed van drank of van verdovende middelen.
publiciteit
Art. 24 Na voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen, mogen de gebruikers publiciteitspanelen plaatsen op de grond rond het door hen gebruikte speelveld, voor zover zij de andere gebruikers en/of toeschouwers niet hinderen. De panelen mogen slechts voor een wedstrijd, demonstratie, … geplaatst worden en moeten onmiddellijk na de beëindiging van de manifestatie verwijderd worden.
Publiciteit die eigen is aan de uitrusting van de sportbeoefening wordt evenwel geduld.
Art. 25 Verkoop van inkomkaartjes, tombolabiljetten en steunkaarten mag alleen in de turnzalen en aanhorigheden gebeuren na voorafgaande schriftelijke toestemming.
wedstrijden | demonstraties | manifestaties
Art. 26 Wanneer er in de turnzalen wedstrijden, demonstraties of manifestaties worden georganiseerd, is de gebruiker gedurende de toegewezen gebruikstijd verplicht te zorgen voor:
– minstens één verantwoordelijke voor het toezicht en de handhaving van de rust en de orde in de turnzaal en aanhorigheden, die tevens wijst op het rookverbod en het verbod dranken en eetwaren mee te nemen en te gebruiken in de turnzaal;
– de nodige verantwoordelijke(n) voor het verlenen van eerste hulp en coördinatie bij calamiteiten .
Art. 27 Eventuele opnamen of rechtstreekse uitzendingen voor de televisie en/of radio, zijn slechts geoorloofd na een voorafgaande schriftelijke machtiging van het college van burgemeester en schepenen.
aansprakelijkheid
Art. 28 Het gemeentebestuur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke of stoffelijke aard naar aanleiding van de toegestane activi-teiten of van het gebruik van de toegewezen lokalen of uitrusting.
Het gemeentebestuur kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, spelersmateriaal, e.a., ook niet indien de gelegenheid gegeven wordt om gratis of tegen betaling waardevolle voorwerpen of kleding in bewaring te geven.
De gebruikers moeten tevens alle voorzorgsmaatregelen nemen om diefstal en beschadi-gingen van en aan hun eigen bezittingen te voorkomen.
schade en extra onderhoud
Art. 29 De gebruikers die machtiging hebben verkregen om van de turnzalen en aanhorig-heden gebruik te maken, zijn verantwoordelijk voor iedere schade en voor de kosten van extra onderhoud, door hun leden, leerlingen of henzelf veroorzaakt.
Bij wedstrijden zijn zij tevens verantwoordelijk voor de schade en voor de kosten van extra onderhoud, toegebracht door de op bezoek zijnde vereniging en haar leden én door de eventuele toegelaten toeschouwers. De toegebrachte schade en onregelmatigheden moeten onmiddellijk gemeld worden aan de verantwoordelijke van de gemeentelijke sportdienst. De extra onderhouds- en herstellingskosten zullen op het eerste verzoek moeten vereffend worden.
algemene ordemaatregelen
Art. 30 Onderhavig reglement, het vigerend politiereglement en het retributiereglement voor de turnzalen zijn steeds ter inzage van het publiek.
Art. 31Het gebruik van de turnzalen en aanhorigheden mag slechts een aanvang nemen nadat de verantwoordelijke van de gebruikers bijgevoegde verklaring heeft ondertekend en bezorgd aan de gemeentelijke sportdienst.
Art. 32 Er geldt een algemeen rookverbod in de scholen, turnzalen en aanhorigheden. Roken op het domein van de school is niet toegestaan. (speelplaats, parking, …). Bij over-treding van deze clausule zal aan de gebruikers met onmiddellijke ingang en voor een be-paalde periode geen toegang meer worden verleend tot de gemeentelijke gebouwen.